Όροι Αποστολής Βιογραφικών

 

Η Εταιρία REDEX AE δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην αποστελλόμενη αίτηση και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (GDPR).

 

Αποκλειστικός σκοπός της ανωτέρω επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων του υποψηφίου για τη θέση για την οποία υποβάλλει την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην εταιρία για την οποία κρίνεται ότι διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου δεν θα διαβιβαστούν περαιτέρω σε τρίτους αποδέκτες για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς και θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα ανάλογο με τον σκοπό αξιολόγησης των υποψήφιων σε βραχυπρόθεσμο με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

 

Ο υποψήφιος διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα στην εταιρία REDEX ΑΕ προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων και αντίταξης στην επεξεργασία (άρθρα 13, 15-18, 20, 21 του Κανονισμού).

 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ.Κηφισίας 209, 151-24 Μαρούσι, Αθήνα και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση: info@redex.gr

 

Επιπλέον, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εποπτική αρχή).

 

Η Εταιρία REDEX ΑΕ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι η παροχή των προσωπικών τους δεδομένων είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων τους. Συνακόλουθα, η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή του υποψηφίου στη διαδικασία αξιολόγησης.

 

H Redex AE έχει λάβει σοβαρά υπόψιν της την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που αποστέλλονται με την παρούσα φόρμα, τα οποία αποθηκεύονται και διατηρούνται κατά τρόπο που διασφαλίζει την ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητά τους, σε προστατευμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή για κάθε περίπτωση αναζήτησης ή/και μελλοντικής συνεργασίας.

Πρόσβαση στα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα έχουν μόνο υπάλληλοι της εταιρίας ειδικώς επιφορτισμένοι με το καθήκον αυτής της επεξεργασίας, δηλαδή για τη συγκέντρωση, διαλογή και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων και βιογραφικών σημειωμάτων.

 

Ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται και δίνει την συγκατάθεσή του για την προαναφερθείσα επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων προς εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών.

Ο υποψήφιος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του.

 

  • ΑΝΑΓΝΩΣΗ και ΑΠΟΔΟΧΗ
  • Construction Services
  • Energy Services
  • Facility management
  • Λ.Κηφισίας 209, 151-24 Μαρούσι, Αθήνα
  • 211-1820240
  • 211-1820241

a

MENU

REDEX AE ® 2018 COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED  |  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

REDEX AE ® 2018 COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ